Cara menambahkan arah utara pada layout peta di ArcView GIS - Arview dan MapInfo Tutorial - ArcView Tutorial
Menambahkan Arah Utara

Untuk menambah arah utara klik toolbar North Arrow (), kemudian arahkan di posisi mana objek tersebut akan ditampatkan, lalu klik dan drag untuk menentukan seberapa besar objek arah utara akan dibuat. Kotak dialog berikut akan muncul.

Gambar 11.18. Kotak North Arrow Manager.

Pilih salah satu arah utara yang diinginkan, kemudian klik OK. Tampilan arah utara pada window layout adalah seperti potongan gambar di bawah ini.

Gambar 11.19. Tampilan potongan layout peta setelah ditambahkan arah utara.

T i p

Apabila anda ingin mengubah huruf N, E, S, dan W menjadi U, T, S, dan B, anda dapat melakukan dengan cara berikut. Pertama, pilih objek arah utara tersebut dengan toolbar kemudian dari menu Graphics pilih Simplify. Komponen objek tersebut akan dipisahkan seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 11.20. Tampilan frame arah utara yang komponennya dipisahkan.

Klik 2 kali secara berganti pada huruf N, E, dan W untuk memunculkan kotak dialog edit teks, kemudian ketikkan huruf yang sesuai. Apabila semua huruf telah diperbaiki, grouping kembali objek tersebut. Caranya buat kotak di pinggir objek tersebut dengan toolbar Pointer sehingga semua kompnen frame arah utara tertandai, kemudian dari menu Graphics pilih Group. Objek tersebut setelah diperbaiki akan tampak seperti gambar berikut.

Gambar 11.21. Tampilan arah utara yang telah dimodifikasi.